องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file 24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
photo การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (N) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
photo การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
photo การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
photo การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
photo การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (N) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
photo การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
photo การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) (N) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
photo การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (N) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
photo การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) (N) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
photo การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
photo การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [N] poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
photo การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1