องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
folder แผนอัตรากำลง 3 ปี
insert_drive_file รายงานการประชมุแผนอัตรากำลังสามปี (2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครัั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง,ประกาศกำหนดโครงสร้างและประกาศกำหนดกองตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file บันทึกข้อความประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file 11 บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file 10 แผนภูมิโครงสร้างแผนอัตรากำลัง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file 9 ภาระค่าใช้จ่ายตามแผนอัตรากำลัง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file 8.2 การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file 8.1 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ปกแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ื 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานการประชุมจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่ายในแผนอัตรากำลัง และข้อ 11 บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file 8.2 การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ปกแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.หลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว