องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
account_box สมาชิกสภา
นายซามีรี บาเหะ
ประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2)
โทร : 084-8571188
นายซามีรี บาเหะ
ประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2)
โทร : 084-8571188
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
รองประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2 ปานัน)
โทร : 09 3616 0591
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
รองประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2 ปานัน)
โทร : 09 3616 0591
นายอิสมาแอ ตีโด
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บูดน
โทร : 09 3713 5866
นายอิสมาแอ ตีโด
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บูดน

โทร : 09 3713 5866
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 084-8554633
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

โทร : 084-8554633
นายดอหะ สาและ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.4
โทร : 06 3634 1259
นายดอหะ สาและ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.4

โทร : 06 3634 1259
นายดอเลาะ มายอ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.5
โทร : 06 5492 0883
นายดอเลาะ มายอ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.5

โทร : 06 5492 0883
นายตามียี แวดือราแม
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บาโง
โทร : 06 5670 8836
นายตามียี แวดือราแม
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บาโง

โทร : 06 5670 8836
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.หลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว