messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายบ้านกือแล-โต๊ะโด๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 เมตรหนา 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า4,600 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากอุทกภัย ภายในตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านภายในตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ต.ปะโดขนาดยาว 104 สูง 2.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายชอแม-มือเน็ง หมู่ที่ 2 ต.ปะโด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเจ๊ะวานิ หมู่ที่ 2 บ้านปานัน ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาเละฮีเล - ปอสือนอ ม.2 ต.ปานัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายเปาะวอ-สนาฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการรอมฎอมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.79-013 สายบูเกะตายี - ชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านบูดน-หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาสาแลแม ตำบลปะโด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบูเกะคละ ม.1 บ้านบูดน ตำบลปะโด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการถนนหินคลุกสาย ม.1 บ้านชอแม-มือเน็ง ม.2 บ้านมะหุด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงสถานที่อบต.เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ(งานทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างปรับปรุงสถานที่ อบต.เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ (งานต่อเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างปรับปรุงสถานที่ อบต.เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ (งานถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างปรับปรุงสถานที่ อบต.เพื่อเตรียมรับเสด็จฯตำบลปะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม (ระยะ2)ม.4 ต.ปะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเจาะบ่อบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบูดน ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายประปาบ้านมะหุด หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 543.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,172 ตารางเมตร พร้อมท่อ คสล ? 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างขุดลอกและวางท่อระบายน้ำคสล.เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนระดับและประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบุดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซาเราะห์-มือเน็ง หมู่ที่ 2 บ้านซาเราะห์ ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง4.00เมตร ยาว 3,300 เมตรหนา 0.05 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า13,200 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายข้างโรงเรียน ตชด.-รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบูลกาสาแลแม ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง1.00-5.00เมตรความยาว 1,990 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า8,470 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 79-035 สายสะตา-ลูมุ หมู่ที่ 3 บ้านควนหยี ตำบลปะโด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างรั่วกูโบร์บ้านบูกาสาแลแม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเก๊ะแว หมู่ที่ 1 บ้านบูดน ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตรพร้อมท่อคสล.0.60 เมตรจำนวน 12 ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการอบต.ปะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
1 - 50 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2