ชื่อเรื่อง : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
รายละเอียด : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : xHS81U3Fri10114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aWNFU5CFri10219.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PmWfi31Fri10304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OmsN6NJFri10304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Wur2PeIFri10304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fQvP2UHFri10304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SLjWaVhFri10314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ln5mVGZFri10314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1C3F5cTFri10314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ky7ZM6yFri10314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AeWiFz5Fri10321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dvktrsGFri10321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8RwO2tkFri10321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dnPLK1WFri10321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้