ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(อายุ 3-5 ปี)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบูดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง