ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง ค่านิยมหลัก ( Core Value ) ของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปะโด ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้มีการจัดทําประกาศกําหนดค่านิยมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมภายในองค์กร ประจําปี งบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : IFxYuW4Mon10337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้