ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(อายุ 3-5 ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง