องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 08 7290 6566
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 09 9282 3479
account_box สมาชิกสภา
นายซามีรี บาเหะ
ประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2)
โทร : 084-8571188
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
รองประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2 ปานัน)
โทร : 09 3616 0591
นายอิสมาแอ ตีโด
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บูดน
โทร : 09 3713 5866
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 084-8554633
นายดอหะ สาและ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.4
โทร : 06 3634 1259
นายดอเลาะ มายอ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.5
โทร : 06 5492 0883
นายตามียี แวดือราแม
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บาโง
โทร : 06 5670 8836
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัด อบต.ปะโด
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3780 9977
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 0714 0147
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด อบต.
-
ปลัด อบต.
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคอดีเยาะ บือราเฮ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรีฮานะห์ สะอะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนูรียะห์ มะรึเกะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธีรพล สาและ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวรอมัยซะ ตีโด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาฮามะ เจะหะ
คนงานทั่วไป
นายมาฮามะ ดอมะ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
account_box กองคลัง
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาลีป๊ะ สามะอาลี
เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางคอตีเยาะ สือนิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวฮามีดะห์​ มะดีเยาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวมารียะ ลาหิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์ วรรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอาลีฟ เซาะแม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปัทมา มะยี
คนงานทั่วไป
นายมะสุพรี สาแม็ง
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยูใบด๊ะ ดอนิ
ครูชำนาญการ ศพด.ควนหยี
นางสาวไซน๊ะ เด็ง
ครูชำนาญการ ศพด.ควนหยี
นางยามีละ สามะ
ครูชำนาญการ ศพด.บูดง
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูชำนาญการ ศพด.บูดง
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ ศพด.บาโง
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ ศพด.บาโง
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บูดง
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บาโง
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป