องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 08 7290 6566
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 09 9282 3479
account_box สมาชิกสภา
นายซามีรี บาเหะ
ประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2)
โทร : 084-8571188
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
รองประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2 ปานัน)
โทร : 09 3616 0591
นายอิสมาแอ ตีโด
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บูดน
โทร : 09 3713 5866
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 084-8554633
นายดอหะ สาและ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.4
โทร : 06 3634 1259
นายดอเลาะ มายอ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.5
โทร : 06 5492 0883
นายตามียี แวดือราแม
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บาโง
โทร : 06 5670 8836
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัด อบต.ปะโด
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3780 9977
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 0714 0147
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด อบต.
-
ปลัด อบต.
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคอดีเยาะ บือราเฮ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรีฮานะห์ สะอะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสริตา สุขสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรอมัยซะ ตีโด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาฮามะ เจะหะ
คนงานทั่วไป
นายมาฮามะ ดอมะ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
account_box กองคลัง
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาลีป๊ะ สามะอาลี
เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางคอตีเยาะ สือนิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวฮามีดะห์​ มะดีเยาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวมารียะ ลาหิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์ วรรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอาลีฟ เซาะแม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปัทมา มะยี
คนงานทั่วไป
นายมะสุพรี สาแม็ง
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวยูใบด๊ะ ดอนิ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี
นางสาวไซน๊ะ เด็ง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี
นางยามีละ สามะ
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป