องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
account_box คณะผู้บริหาร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 087-2906566
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 087-2906566
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 099-2823479
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 099-2823479
account_box สมาชิกสภา
นายซามีรี บาเหะ
ประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2)
โทร : 084-8571188
นายซามีรี บาเหะ
ประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2)
โทร : 084-8571188
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
รองประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2 ปานัน)
โทร : 09 3616 0591
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
รองประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2 ปานัน)
โทร : 09 3616 0591
นายอิสมาแอ ตีโด
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บูดน
โทร : 09 3713 5866
นายอิสมาแอ ตีโด
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บูดน

โทร : 09 3713 5866
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 084-8554633
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

โทร : 084-8554633
นายดอหะ สาและ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.4
โทร : 06 3634 1259
นายดอหะ สาและ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.4

โทร : 06 3634 1259
นายดอเลาะ มายอ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.5
โทร : 06 5492 0883
นายดอเลาะ มายอ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.5

โทร : 06 5492 0883
นายตามียี แวดือราแม
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บาโง
โทร : 06 5670 8836
นายตามียี แวดือราแม
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บาโง

โทร : 06 5670 8836
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 08 1092 1672
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 08 1092 1672
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3780 9977
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3780 9977
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 0714 0147
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 0714 0147
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด อบต.
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคอดีเยาะ บือราเฮ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางคอดีเยาะ บือราเฮ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรีฮานะห์ สะอะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรีฮานะห์ สะอะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสริตา สุขสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสริตา สุขสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรอมัยซะ ตีโด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรอมัยซะ ตีโด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาฮามะ เจะหะ
คนงานทั่วไป
นายอาฮามะ เจะหะ
คนงานทั่วไป
นายมาฮามะ ดอมะ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายมาฮามะ ดอมะ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
account_box กองคลัง
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาลีป๊ะ สามะอาลี
เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาลีป๊ะ สามะอาลี
เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางคอตีเยาะ สือนิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางคอตีเยาะ สือนิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวฮามีดะห์​ มะดีเยาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวฮามีดะห์​ มะดีเยาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวมารียะ ลาหิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมารียะ ลาหิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์ วรรักษ์
นายช่างโยธา
ว่าที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์ วรรักษ์
นายช่างโยธา
นายอาลีฟ เซาะแม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอาลีฟ เซาะแม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปัทมา มะยี
คนงานทั่วไป
นางสาวปัทมา มะยี
คนงานทั่วไป
นายมะสุพรี สาแม็ง
คนงานทั่วไป
นายมะสุพรี สาแม็ง
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวยูใบ ด๊ะดอนิ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางสาวยูใบ ด๊ะดอนิ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางสาวไซ น๊ะเด็ง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางสาวไซ น๊ะเด็ง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางยามีละ สามะ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบูดน
นางยามีละ สามะ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบูดน
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบูดน
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบูดน
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบาโง
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบาโง
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบาโง
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านบาโง
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.หลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว