องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
account_box คณะผู้บริหาร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 3654 3707
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 3654 3707
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 2052 8959
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 2052 8959
account_box สมาชิกสภา
นายดอหะ สาและ
ประธานสภา อบต.
โทร : 06 3634 1259
นายดอหะ สาและ
ประธานสภา อบต.
โทร : 06 3634 1259
นายซามีรี บาเหะ
รองประธานสภา อบต.
โทร : 084-8571188
นายซามีรี บาเหะ
รองประธานสภา อบต.
โทร : 084-8571188
นายมะการี ตีโด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทร : 088-3994776
นายมะการี ตีโด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

โทร : 088-3994776
นายอับดุลการี เมาะเล็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 087-2937100
นายอับดุลการี เมาะเล็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

โทร : 087-2937100
นายดอรอหะ เจ๊ะเฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 093-7194256
นายดอรอหะ เจ๊ะเฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

โทร : 093-7194256
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 084-8554633
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

โทร : 084-8554633
นายอับดุลเลาะ หาแว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
โทร : 086-2928597
นายอับดุลเลาะ หาแว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

โทร : 086-2928597
นายตูแวมะแอ หนิเตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 080-4614744
นายตูแวมะแอ หนิเตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

โทร : 080-4614744
นางสาวตูแวรอสเมาะ บาเหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 065-3915743
นางสาวตูแวรอสเมาะ บาเหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

โทร : 065-3915743
นายสตอปา ดอเลาะ
สมาชิกสภา อบต หมู่. 1 บาโง ต.ปานัน
โทร : 098-7054181
นายสตอปา ดอเลาะ
สมาชิกสภา อบต หมู่. 1 บาโง ต.ปานัน

โทร : 098-7054181
นายมะรีดูดวน แวกะจิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน
โทร : 098-4549066
นายมะรีดูดวน แวกะจิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน

โทร : 098-4549066
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน
โทร : 081-0967990
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน

โทร : 081-0967990
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 08 1092 1672
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 08 1092 1672
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3780 9977
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3780 9977
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 0714 0147
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 0714 0147
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักงานปลัด อบต.
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.
นายสุรพงศ์ จันทรัตน์
ปลัด อบต.
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคอดีเยาะ บือราเฮ
นักทรัพยากรบุคคล
นางคอดีเยาะ บือราเฮ
นักทรัพยากรบุคคล
นางรีฮานะห์ สะอะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรีฮานะห์ สะอะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรอมัยซะ ตีโด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรอมัยซะ ตีโด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาฮามะ เจะหะ
คนงานทั่วไป
นายอาฮามะ เจะหะ
คนงานทั่วไป
นายมาฮามะ ดอมะ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายมาฮามะ ดอมะ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
account_box กองคลัง
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาลีป๊ะ สามะอาลี
เจ้าหนักงานพัสดุ
นางสาลีป๊ะ สามะอาลี
เจ้าหนักงานพัสดุ
นางคอตีเยาะ สือนิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางคอตีเยาะ สือนิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฮามีดะห์​ มะดีเยาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวฮามีดะห์​ มะดีเยาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวมารียะ ลาหิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมารียะ ลาหิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์ วรรักษ์
นายช่างโยธา
ว่าที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์ วรรักษ์
นายช่างโยธา
นายอาลีฟ เซาะแม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอาลีฟ เซาะแม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปัทมา มะยี
คนงานทั่วไป
นางสาวปัทมา มะยี
คนงานทั่วไป
นายมะสุพรี สาแม็ง
คนงานทั่วไป
นายมะสุพรี สาแม็ง
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสริตา สุขสม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสริตา สุขสม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวยูใบ ด๊ะดอนิ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางสาวยูใบ ด๊ะดอนิ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางสาวไซ น๊ะเด็ง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางสาวไซ น๊ะเด็ง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนหยี
นางยามีละ สามะ
ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางยามีละ สามะ
ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูคศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูคศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ (อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ (อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง)
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง)
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 081-0921672
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.หลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62