messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
info คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ ปี 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ปี 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ ประจำปี 2566


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาท้องถิ่น

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566