องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ สภาท้องถิ่น
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนินงานเต็มที่ มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงอย่างไร ก็จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และเพื่อกำหนดแนวทาง ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร ลดโอกาสในการเกิดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภา ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาทุก ท่านเป็นผู้ร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ผู้โพส : admin